Przedszkole nr 57
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 57 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

1-     Kompetencje

 

Organami Przedszkola Nr 57 "Grochowiaczek" zgodnie ze statutem Przedszkola są:

 

1. Dyrektor Przedszkola,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców.

 

Przedszkolem kieruje dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców.

1.      Dyrektor przedszkola

1)      Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

2)      Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz inspiruje nauczycieli i stwarza im warunki do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia, a także zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

3)      Gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4)      Dokonuje oceny nauczycieli i nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

5)      Uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

6)      Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola, przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji.

7)      Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.  

8)      Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania  prozdrowotne.

9)      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizację obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej placówki.

10)       Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

11)       Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

12)       Administruje  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem

13)       Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,

przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom,

występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

14)       Dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

15)       Dyrektor wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor  niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla  uchwałę w razie  stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu  prowadzącego przedszkole. Rozstrzygniecie organu sprawującego  nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16)       Podejmuje decyzje administracyjne w ramach kompetencji stanowiących (np. o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego).

17)       Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.      Rada Pedagogiczna

 

1)      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2)      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3)      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele  stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności  dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

4)      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5)      Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych, przed przerwą wakacyjną, oraz w miarę bieżących potrzeb.

6)      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b)      uchwalanie statutu przedszkola,

c)      opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów,

d)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

f)       podejmowanie w porozumieniu z psychologiem i rodzicami uchwały upoważniającej dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków,

g)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

7)      Rada pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy placówki, w tym ramowy rozkład dnia,

b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c)      projekt planu finansowego przedszkola,

d)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału  nauczycielom stałych i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

9)     Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10)     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

11)     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

12)     Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także innych pracowników placówki.

 

3.  Rada Rodziców

 

1)      Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.

2)      Rada rodziców składa się z jednego członka rad oddziałowych .

3)      Wyboru członków do Rad oddziałowych i Rady rodziców dokonuje się co roku na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

4)      Rada rodziców:

a)      posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw oraz do współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną,

b)      uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,

c)      opiniuje statut przedszkola,

d)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

e)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora

f)       ma prawo występowania do dyrektora  i rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór nad przedszkolem z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

5)   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może podejmować

      działania mające na celu pozyskiwanie  środków finansowych

6)   Zebrania rady rodziców są protokołowane.

7)  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

      Statutem przedszkola.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.UPrysak 28-11-2011
Aktualizujący Malinowska Małgorzata (Przedszkole nr 57) 11-01-2023
Zatwierdzający Skolimowska Dorota (Przedszkole nr 57) 11-01-2023
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-01-2023
Liczba odwiedzin: 1408