Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

 
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" w Warszawie
Przedszkole nr 57 "Grochowiaczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole57.waw.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" w Warszawie
Data publikacji strony internetowej: 18 06 2007 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 10 2008
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest dostępności mediów zmiennych w czasie. Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym. Strona nie spełnia wymagania dotyczącego możliwości rozróżniania w zakresie: użycia koloru, kontrastu; elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami poza wykorzystaniem klawiatury.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia:      2020 09 18 Zaktualizowano dnia 2021 02 17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola, p57@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 22 610 66 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu
Placówka mieści się przy jednokierunkowej ulicy w odległości około 100 m. od przystanku autobusowego -GDECKA- oraz około 1 km od stacji pkp/skm Warszawa- Olszynka Grochowska
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Budynek placówki nie posiada rozwiązań  architektonicznych typu podjazd czy winda dla osób niepełnosprawnych, jak i innych udogodnień.
Raport
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa